Epilepsiewoonzorg in cijfers

Nederland telt ruim 120.000 mensen met epilepsie. Bij ongeveer een derde van hen blijft - ondanks goede zorg, diagnose en behandeling - de epilepsie moeilijk behandelbaar. Een deel van deze groep is chronisch afhankelijk van zorg en ondersteuning, thuis of in een VG-instelling. In Kempenhaeghe biedt het Centrum voor Epilepsiewoonzorg 24-uurs zorg aan ongeveer driehonderd mensen die aangewezen zijn op gespecialiseerde epilepsiezorg.

Cijfers zorgprofielen over 2021

Ten opzichte van 2020 heeft de bedbezetting zich in de loop van 2021 hersteld. Maar de totale bedbezetting is nog niet volledig op het gewenste niveau. Beperkte instroom vanwege corona, leegstand op specifieke woonlocaties en bij de kindergroepen zijn hiervan de oorzaken. Een bijgestelde visie ‘Optimaliseren van afspraken ten behoeve van in- door- en uitstroom’ moet het proces rond bedbezetting gaan verbeteren. Behalve dat er wordt gestreefd naar een kleinere wachtlijst per specifieke doelgroep, gaat er meer aandacht uit naar de ‘wooncarrière’ van cliënten. Verhuizen van de ene naar de een ander groep of locatie als gevolg van een veranderende zorgvraag van een individuele cliënt zal meer gebruikelijk gaan worden.

In vergelijking tot 2020 is de populatie vrijwilligers stabiel gebleven. Door corona was - net als in 2020 - de inzet van vrijwilligers anders dan in voorgaande jaren. Met veel creativiteit en betrokkenheid zijn met de hulp van vrijwilligers ‘coronaproof’ activiteiten georganiseerd en zien we uit naar een coronavrij 2022.

In 2020 was het verzuim hoger dan gebruikelijk. In 2021 is met name het langdurige verzuim toegenomen t.o.v. van 2020. Afwezigheid als gevolg van verplichte ‘corona-quarantaine’ is hierin niet meegenomen. Behalve ziekte als gevolg van coronabesmettingen waarop moeilijk te sturen is, speelt de ervaren werkdruk een rol in de toename van ziekmeldingen. De lange duur van de coronacrisis is door medewerkers als belastend ervaren. Daarnaast maakt de krapte op de arbeidsmarkt dat er in toenemende mate een beroep is gedaan op flexibiliteit van medewerkers. In 2022 gaat de aandacht uit naar het ‘hernieuwen’ van de veerkracht van medewerkers. Ook is het ‘binden en boeien van medewerkers’ speerpunt in ons tweejarenplan 2022-2023.