Continu verbeteren

Leren en ontwikkelen middels teamreflectie tijdens corona

Als gevolg van de coronapandemie was het ook in 2021 een uitdaging voor de teams van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg om elkaar op te zoeken voor momenten van reflectie. Fysiek bij elkaar komen was gezien de richtlijnen nauwelijks mogelijk. Ook speelden een hoge afwezigheid van collega’s – als gevolg van ziekte en quarantaine - en de daarbij toegenomen druk op de continuïteit van zorg een rol. Hierdoor waren de teams zelden compleet. Om toch onderlinge uitwisseling en gezamenlijke reflectie te faciliteren is op intranet een toolbox met instrumenten ingericht. Teams kiezen zelf wat het beste bij hen past. Creatief en flexibel Wat opvalt is dat woonzorg- en dagbestedingsteams bijzonder creatief en flexibel zijn geweest om binnen de beschikbare ruimte toch stil te staan bij ontwikkelpunten en bij wat nodig is om draagkracht te behouden. Zo is in kleine groepen en in een ‘reflectieweek’ tijdens de dagelijkse koffiemomenten aandacht besteed aan anticiperen op veranderingen en het ontdekken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Verder was er een pilot over ‘gezond roosteren’ en verkende men de balans tussen ‘energievreters’ en ‘energie boosters’. Hiervoor werden onder meer methodieken gebruikt die zijn aangereikt vanuit het Kempenhaeghe-brede programma ‘Dit zijn wij’ dat onder meer is gericht op bevordering van samenwerking in huis. In andere teams was er aandacht voor veranderende zorgvragen van cliënten en hoe hier ‘in de driehoek’ met cliëntvertegenwoordigers op te anticiperen. Ook de nauwere verbinding tussen wonen en dagbesteding kreeg met ingang van ‘Dagbesteding 2.0’ veel aandacht. Cliënt nog meer betrekken De participatie van cliënten in teamreflecties is nog te weinig zichtbaar In 2022 zullen we hierbij specifieker stilstaan. Daarnaast zou het meerwaarde kunnen hebben om nader te bekijken hoe teams in verschillende fases van ontwikkeling van elkaar kunnen leren.

Werken aan positieve invulling vrije tijd cliënten

Vrije tijd is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in het cliëntervaringsonderzoek, dat eenmaal per drie jaar wordt gehouden. Naar aanleiding van het laatste onderzoek is het project Vrije Tijd gestart met als doel cliëntentevredenheid over dit thema te doen toenemen. Tanja van Dun is projectleider en schreef het projectvoorstel. Tanja onderzocht de resultaten van het ervaringsonderzoek, wat resulteerde in twee vragen. De eerste is: Hoe helpen we cliënten van een lager niveau om zich aan te sluiten bij de activiteiten die worden aangeboden binnen het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. De tweede: Hoe helpen we cliënten van een hoger niveau om zich aan te sluiten bij activiteiten die buiten Kempenhaeghe plaatsvinden. Tanja: “Er worden veel vrijetijdsactiviteiten georganiseerd, maar men weet die niet altijd te vinden. Vraag en aanbod komen niet samen.” Werkgroepen Twee werkgroepen gaan met de vragen aan de slag. In de werkgroepen zit een brede groep vertegenwoordigers: regiebehandelaars, medewerkers van woonlocaties, van de afdeling Vrije tijd en van de activiteitenlocatie fitness en bewegen, cliëntvertegenwoordigers en een cliënt. “Zij vormen samen een netwerk van ambassadeurs en aandachtsfunctionarissen. Dat maakt dat er op iedere woonlocatie iemand aanspreekbaar is op dit onderwerp en helpt behoeften van cliënten te inventariseren en te realiseren. Zo borgen we het thema ook na afloop van het project”, vertelt Tanja. Vraag en aanbod Het eerste doel binnen het project is een betere vindbaarheid van het aanbod. Hierin speelt de cliëntenwebsite een belangrijke rol. Clientvertegenwoordigers moeten snel kunnen zien of en wat er te doen is zodat zij hun familielid tijdens een bezoek kunnen meenemen. Verder blijkt vervoer van en naar activiteiten een probleem te zijn. “We bekijken met de afdeling Vervoer of we over een busje kunnen beschikken”, vertelt Tanja. Een ander punt is de begeleiding naar een activiteit. Als drie bewoners naar een activiteit willen en een vierde thuis wil blijven terwijl er maar één begeleider is, vraagt dat om organisatievermogen. Meer samenwerking van begeleiders tussen woonlocaties kan een invalshoek hiervoor zijn.” Vertrouwen Voor cliënten met een hoger niveau gaat het erom hoe zij juist liefst zónder begeleider aan externe activiteiten zouden kunnen deelnemen en hoe dit te bekostigen. Hiertoe worden samenwerkingen in Sterksel en omliggende dorpen geïnventariseerd. Tanja besluit: “Het project duurt tot eind 2022. We hebben er vertrouwen in dat we positieve bijdragen gaan leveren aan de invulling van vrije tijd van cliënten.”

Implementatie Wet zorg en dwang

Het jaar 2020 gold als een overgangsjaar voor de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd). In Kempenhaeghe is in 2021 hard gewerkt aan de verdere implementatie. Een puntsgewijze weergave van de gezette stappen:

  • De beleidsnota Wzd is definitief vastgesteld.
  • Het stappenplan Wzd wordt toegepast. De eerste plannen zitten nu in stap 4 van 5.
  • Persoonlijk begeleiders volgen scholing over de rol van zorgverantwoordelijke Wzd en er zijn herhalingslessen ter borging van kennis. Via interne media wordt regelmatig aandacht besteed aan Wzd.
  • Ter bevordering van interne deskundigheid (stap 2) is een buddysysteem ingericht: persoonlijk begeleiders van de ene woning adviseren collega’s van een andere woning en vice versa over omgang met Wzd.
  • Algemene en specifieke huisregels zijn vastgesteld.
  • In het elektronisch patiëntendossier HiX worden afspraken in het kader van Wzd vastgelegd. Twee keer per jaar worden deze getoetst.
  • Met de zorginstellingen ORO en Lunet Zorg wisselen we uit ten behoeve van inzet van ‘externe, onafhankelijke deskundigheid’. Wij hebben inmiddels over circa twintig externe Wzd-plannen geadviseerd.
  • De eerste (verplichte) gegevensaanlevering aan de inspectie (IGJ) heeft plaatsgevonden.

Eind 2021 is het besluit genomen om een Kempenhaeghe-brede commissie Wzd op te richten met daarin een afvaardiging uit diverse geledingen. Deze commissie gaat vervolg geven aan verdere implementatie en borging. Zo blijven we als lerende organisatie streven naar meer zeggenschap voor individuele cliënten en bewustwording van de betekenis van Wzd bij zorgprofessionals.

De klachtenfunctionaris luistert

Soms zijn cliënten of naasten ontevreden. In de meeste gevallen kan de onvrede worden weggenomen door een gesprek met direct betrokkenen. Als zo’n gesprek niet helpt, kan de klachtenfunctionaris bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing. In 2021 zijn er Kempenhaeghe-breed 22 klachten gemeld bij de klachtenfunctionaris. Twee klachten hadden betrekking op het Centrum voor Epilepsiewoonzorg. Eén klacht ging over een facilitair punt, één klacht ging over behandeling. Beide klachten zijn na een zorgvuldig proces ongegrond verklaard.

Veilig Incident Melden (VIM) 2021

Het aantal meldingen, het aantal incidenten en het gemiddeld aantal incidenten per meldingen is ten opzichte van 2020 toegenomen. Echter de cijfers over de woonzorg geven niet de werkelijkheid weer.

Het Centrum voor Epilepsiewoonzorg werkt aan het beter inzichtelijk krijgen van de VIM-meldingen zodat beter kan worden geïnventariseerd en geanalyseerd wat speelt rond een cliënt en hieraan opvolging kan worden gegeven. In het breder vrijgeven van persoonlijke gegevens is aandacht voor de privacy van zowel cliënt als melder.

De melder kan de ernst van de melding duiden:

Hieronder worden de resultaten van de ernst van de meldingen voor zowel woon- als dagbestedingslocaties benoemd. Verder zijn de getalsmatige verhoudingen tussen de verschillende meldingen weergegeven. Voor het totale beeld aan incidentencijfers kan het jaarverslag VIM worden geraadpleegd.